Nu är det dags för årsmöte. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad. Välkommen!

När: 20 februari 2024

Sista anmälningsdag: 13 februari till klubbens mail nautic@esdk-nautic.se

Tid: 18:30 till 21:00

Var: RF-SISU Sörmlands lokaler i Munktellarenan (Verkstadsgatan 5).

Anmälan: För att deltaga sker anmälan, senast 13 februari, via email till nautic@esdk-nautic.se (märk anmälan med ”Årsmöte 2024 – Närvaro”, i mailet skriver ni hur många som kommer samt vart inbjudan ska skickas till). Går även att anmäla sig via vårat formulär.

Vilka får deltaga?: Endast klubbens medlemmar.

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Om medlemmar har ärenden som skall behandlas under årsmötet, enligt ovan, skall det skickas in till föreningens email: nautic@esdk-nautic.se. Märk detta då med ”Ärende att behandla under årsmötet 2024”

Under årsmötet kommer förslag på justering av stadgeändringar att ske om sådan motion har inkommit.

Föreningens stadgar finns att läsa på våran hemsida. Du finner detta i ett dokument som heter ”Stadgar”. Stadgarna finner du här: https://esdk-nautic.se/dokumentbank/


Årsmötets dagordningen är:

1.Årsmötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd för mötet.

3.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.Fastställande av föredragningslista.

7.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.Fastställande av medlemsavgifter.

11.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.Val av

a)föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c)suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f)beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

14.Övriga frågor. Årsmötet avslutat


Direkt efter årsmötet kommer konstituerande möte att ske.

Nedan bild visar hur man tar sig till RF-SISUs lokal.

Beskrivning till RF-SISUs lokal

MVH
Styrelsen