Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen ska stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Personuppgifter omfattar alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan, förutom personnummer, vara namn, adress, resultatlistor och även foton.

ESDK Nautic är ansluten till Svenska Sportdykarförbundet vilket gör att dom har tillgång till personuppgifter. Nedan är en uppdelning på hur SSDF behandlar personuppgifter samt hur ESDK Nautic behandlar personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

SSDF behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet (utbildning, tävling), kommunicera med föreningar och medlemmar (kallelser, information, medlemstidning) samt hantera verksamhetsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, instruktörsavgifter, tävlingsavgifter m.m.). SSDF hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen hanteras personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. SSDF behandlar även personuppgifter kopplade till förening för utbetalning av bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet. SSDF hanterar personuppgifter i samband med:

 • Administration av medlemsföreningar (styrelse, medlemsuppgifter, förbundsstämma)
 • Utskick av medlemstidning
 • Tävlingslicensansökan
 • Tävlingsadministration i Sverige samt utomlands i CMAS-regi
 • Bidragshantering (Idrottslyftet)
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Administration av utbildningar, kurser och träffar
 • Registrering av roller (funktionärer, instruktörer, förtroendevalda m.fl.)
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

ESDK Nautic SSDF behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet (utbildning), kommunicera med medlemmar (kallelser, information, medlemstidningen Plaskis) samt hantera verksamhetsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, instruktörsavgifter m.m.). ESDK Nautic behandlar även personuppgifter kopplade till förening för utbetalning av bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet. ESDK Nautic hanterar personuppgifter i samband med:

 • Administration av medlemsföreningar (styrelse, medlemsuppgifter)
 • Utskick av medlemstidning
 • Bidragshantering (Idrottslyftet)
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Administration av utbildningar, kurser och träffar
 • Registrering av roller (funktionärer, instruktörer, förtroendevalda m.fl.)
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka uppgifter samlas in?

SSDF och ESDK Nautic samlar endast in uppgifter som är relevanta för den hantering som SSDF/ESDK Nautic utför. SSDF/Nautic utför ingen profilering av personer.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

ESDK Nautic har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med  behandling: Hantering av medlemsskap
Laglig grund: Avtal

Ändamål med behandling: Administration
Laglig grund: Avtal

Ändamål med behandling: Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet
Laglig grund: Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för övriga utbildningsaktiviteter.

Ändamål med behandling: Ansökan om bidrag
Laglig grund: Avtal och rättslig förpliktelse

Ändamål med behandling: Sammanställning av statistik och uppföljning
Laglig grund: Allmänt intresse

Ändamål med behandling: Kontakt med föreningar och förbund
Laglig grund: Intresseavvägning

Ändamål med behandling: Besök på hemsidan
Laglig grund: Intresseavvägning

Ändamål med behandling: Publicering av material på hemsida och sociala medier
Laglig grund: Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Vilka delar vi personuppgifter med?

SSDF – Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part/land utan särskilda skäl. Särskilda skäl är till exempel distribution av medlemstidning (tredje part) eller när/om du via förlaget beställer tävlingslicens eller anmäls till tävling utomlands (tredje land). I särskilda skäl har personuppgiftsbiträdesavtal upprättats med tredje part.

ESDK Nautic – Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part/land utan särskilda skäl. Särskilda skäl är till exempel gemensamma klubbresor/dyk.

Vilka rättigheter har du?

SSDF och ESDK Nautic – Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SSDF:s/ESDK Nautic:s behandling av dina personuppgifter. SSDF(ESDK Nautic ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Certifikatshantering

SSDF – Uppgifter som hanteras vid certifikatshantering lämnas aldrig till tredje part och syftet med att vi lagrar uppgifter i samband med certifikatshantering är för att kunna tillverka dubbletter. Certifikaten kommer se nästan likadana ut som tidigare men enbart med födelsedatum, fullständigt namn, certifikatsnummer, instruktörsnummer samt certifikatsdatum. Däremot kommer beställning till kansliet av certifikat innehålla fullständigt personnummer likt tidigare. I SSDF:s certifikatsregister kommer kompletta personnummer att finnas och det är enbart för att vi ska kunna skilja på personer med samma namn och födelsedatum. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part och kan tas bort på din begäran. Notera dock att om uppgifterna tas bort kan vi inte tillverka ett dubblettcertifikat om du skulle bli av med det.

Vilka rättigheter har du?

SSDF och ESDK Nautic – Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SSDF:s/ESDK Nautic:s behandling av dina personuppgifter. SSDF(ESDK Nautic ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

ESDK-Nautic

Sportdykningsklubb i Eskilstuna för alla typer av undervattensaktiviteter.

Eskilstuna SDK Nautic – Sportdykning
Munktellarenan, Verkstadsgatan 5
63361 Eskilstuna